ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

S__18014292

ต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ทางผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ณ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

S__18014291 S__18014292

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *