จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

DSCF2734

จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2563  และวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทางผู้บริหารบริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  2. เสริมสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน  3. สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน  5.สามารถทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  6. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานและการทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร

DSCF2732 DSCF2523 DSCF2549 DSCF2567 DSCF2597 DSCF2620 DSCF2622 DSCF2648 DSCF2652 DSCF2657 DSCF2667 DSCF2673 DSCF2698 DSCF2700 DSCF2734

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *