จัดกิจกรรม KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือ-ภาชนะรับความดัน)

134779

จัดกิจกรรม KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือ-ภาชนะรับความดัน)

เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564  นายชนะภัย สหัสา  ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นายทศวรรษ  แตงเส็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงานร่วมจัดกิจกรรม  KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือภาชนะรับความดัน) เพื่อทดสอบความสามารถในการรับแรงดันน้ำที่ได้รับมาตรฐานสากล

       (KYT) คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

134777 134778 134779 134781

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *