จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

วันอนุรักษ์​พลังงาน​จัดอบรมอนุรักษ์​ประ_136

จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563   ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดกิจรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ในงานมีกิจกรรมดังนี้  จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563โดยให้พนักงานร่วมตอบคำถามชิงรางวัล จับรางวัลผู้โชคดี  ชมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน โครงการประกวดกิจกรรมข้อเสนอแนะ  งานอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563    เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง  ทำให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานโครงการในแต่ละแผนกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงในงานอนุรักษ์พลังงานต่อไปได้  ดังคำขวัญอนุรักษ์พลังงานของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด คือ“รวมใจปฏิบัติตามมาตรการ รู้รักษ์พลังงาน บนพื้นฐานความสามัคคี”

ประกาศผลการประกวดกิจกรรมข้อเสนอแนะ  งานอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล    500 บาท ได้แก่ แผนกเดินเครื่อง

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล    300 บาท  ได้แก่ แผนกสำนักงาน

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ  100 บาท  ได้แก่

…………………………-แผนกซ่อมบำรุง………………………………………..

…………………………-แผนกเดินเครื่อง………..……………………………..

การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้พนักงานทุกคนส่วนร่วม ได้รับความรู้ด้านการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน  และเป็นการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_0 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_8 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_10 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_14 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_24 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_26 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_28 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_30 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_32 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_36 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_40 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_45 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_49 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_52 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_54 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_60 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_100 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_108 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_115 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_117 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_131 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_136 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_141 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_143 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_152 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_157 วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_160วันอนุรักษ์พลังงานจัดอบรมอนุรักษ์ประ_120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *